සියලු ප්රවර්ග
EN

ෂර්ට් රෙදි

 නිවස> නිෂ්පාදන > ෂර්ට් රෙදි

ෂර්ට් රෙදි

ෂර්ට් රෙදි සාමාන්‍යයෙන් වියන්නේ, නූල් වලින් සාදන ලද රෙදි, කැබලි සායම් කළ රෙදි (ඝන රෙදි), මුද්‍රිත රෙදි සහ වෙනත් විශේෂ අත්කම්.