සියලු ප්රවර්ග
EN

තිරසාර

 නිවස> නිෂ්පාදන > තිරසාර

තිරසාර

පරිසර හිතකාමී, බොහෝ මිනිසුන් නිරන්තරයෙන් සඳහන් කරන සහ පිළිගන්නා, ස්වාභාවිකත්වයේ සිට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද කෘතීම රෙදි දක්වා, තිරසාර බව ඉහළ නැංවීමට ඕනෑ තරම් අවස්ථාවන් තිබේ. උත්පාදනය කළ කැෂිමියර්, සිනිඳු සුවපහසු ක්‍රීඩා ජර්සිය, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ පොලියෙස්ටර්, නැවත ඉංජිනේරු කළ කංසා, කාබනික කපු සහ ප්‍රතිනිර්මාණය කරන ලද කපු, නැවත උත්පාදනය කළ තාක්‍ෂණය.